(شماره ثبت : 26161)

 

 بمنظور رعایت حقوق شهروندی  واجری اقدامات  زیست محیطی بشرح ذیل درمنطقه 22  شهرداری تهران    مدیریت سازمان پسماند  ایجاد نموده است/

1)- راه اندازی سامانه دریافت زباله خشک مناطق مسکونی - تجاری - اداری به شماره تلفن  44988203-  همراه 09105452975

2)بازیافت پسماندهای الکترونیکی والکنریکی  مناطق مسکونی - تجاری - اداری به شماره تلفن  44988203-  همراه 09105452975

3) تهیه وعرضه کود کمپست برای فضای سبز وگلهای آپارتمانی مناطق مسکونی - تجاری - اداری به شماره تلفن  44988203-  همراه 09105452975

وبه صورت مصوب سازمان بازیافت شهرداری تهران خریدار بازیافت خشک شما میباشد

تهیه کننده / مهندس محمد شرافت - مدیرعامل  سازمان مردم نهاد NGOدوستاران آوای طبیعت استان تهران  http://www.ngo22.ir/

کل خبر ها