(شماره ثبت : 26161)

 
قابل توجه راهداریها 

 

نظافت آزاد راهها  رفت برگشت بخصوص در قسمت حفاظ میانی مملو از آشغال بوده که با ایجاد باد 

 

زباله ها به شیشه وسایط نقلیه بر خورد وباعث شکستن شیشه ماشین وایجاد حوادث وتصادفات فراهم

 

نموده 

 

بهداشت ، محیط زیست آزاد راهها در ایمنی وجلوگیری از حوادث موثر  می باشد

 

 

 

نمونه آزاد راه تهران ساوه مشاهده شد

 

 
 

کل خبر ها