شبکه خیرین مدرسه ساز کشور برای ساخت مدرسه در مناطق سیل زده استانهای فارس - خوزستان - لرستان .. با 210 ملیارد تومان به مشارکت آمدند

درپی تشکیل  چلسه دوشنبه شب مورخ 8اردیبهشت با حضور اعضای  شبکه خیرین مدرسه ساز کشور ونمانیده وزارت آموش وپرورش  ونماینده مچلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد

مبلغ مورد نیاز ساخت ومرمت مدارس در استانهای گلستان - خوزستان -لرستان ..400 میلیارد تومان برآورد شد .که مبلغ 210 میلیارد تومان مشارکت خیرین مدرسه ساز تقبل نمودند لیست ونام افراد خیرین تکمیل شد

مبلغ 100 میلیونن تومان از اعتبارات وزارت آموزش مورد موافت قرارگرفت 

مبلغ 100 میلون تومان ازپیگیری مصوب در مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرارگرفت 

بنابرگفته آقای حاج کاظم دلیری از اعضای خانه خیرین مدرسه ساز کشورمقزشد ازبین 14میلیون دانش آموز در سطح کشور 5میلیوان دانش آموز به جمع شبکه خیرین مدرسه ساز در کشور به پیوند

تهیه کننده / مهندس محمد شرافت عضوهیات مدیره خانه خیرین ایران سه شنبه 10 اردیبهشت 1398