مدرسه محیط زیست علامه حلی ساوه :

اولین مدرسه راهنمایی سلامت ومحیط زیست علامه حلی شهرک علوی  شهرستان ساوه 

اولین کتابخانه دوستاران آوای طبیعت  با مشارکت وهمکاری انجمن اولیا ومدارس ومدیریت آقای

محمد رضا ناظرفخاری وسازمان مردم نهاد محیط زیست جهت همراه بافرهنگ محیط زیست درارتقاء

سطح علمی وآموزشی وکاربردی دانش آموزان شهر سالم ساوه به مرحله اجراء درآمد