(شماره ثبت : 26161)

 
 
 
آقای فرهاد  خان خلج اسدی  ازدوسناران آوای طبیعت استان تهران با مشارکت مردمی اقدام به کود دهی  ونگهداری درختان فضای سبز اطراف واحد مسکونی واقع در محله آبشار  منطقه ۲۲ چند سالی به نتهایی انجام می دهد
دوستاران اواری طبیعت استان تهران
   ngo22 .ir

کل خبر ها