(شماره ثبت : 26161)

[Forwarded from شهرساوه | SaVeH CitY]
*** شعری با لهجه ساوه ای از استاد نعمتی ***


يادت بخير زندگي سُوِه‌ي قِديم
اون دِورُنا كي فِرشِ خُنا بود دو تا گيليم

قالي كوجا و مبل كوجا، صِندِلي كوجا
اينا كوجا و اون خُناي كاگِلي كوجا

اِز راديو و تِلويزيون هيش خَبر نِبود
تو زندگي اِزين چيزا اصلاً اثِر نِبود

يك كُرسي بود و ده تا بِچه، هام بُبا و نَنِه
كِي داشت هر بِچه‌اي باسْ خودِش خُنِه؟

آخِه بِرار فصل زَمِستُن نِبود خيار
تُرشاله بود و سِنجِه و اِنجيل و هام اِنار

اُوگوشت و آش شُلِّه و هام آش تَرْخِنِه
گاهي اُماج بود غِذا، گاهي اِشْگِنِه

ماكارُني نِبود، نِه سُسيس و كالباس
دَم پُخت بود و دَم لَمِه و اسفناج ماس

سالي يِه دَفعِه عيد، غِذا بود پـــِلِو رِفيق
هام يك خورشت قِيمه‌ِ اُوْتيلِ بس رِقيق

هَر خُنِه وار باسِ خودِش بود خودكِفا
اِز رَخت و اِزْ خوراك و هَمه چيز تا دِوا

اِز تُرخ مُرغ و رِوْغِن و از ماست و اِز كِرِه
اِز گوسفِند و بُنشِن و سَبزي يا نيِ تَرِه

هر كي تو خَنِه داشت تَمومِ غِذاي خود
جز خود نِداشت تِكيه مِگِه بر خُداي خود

هَر كَس كي داشت لَنگِه گَندم و يك چَپُش
دِر دِلْ نداشت هيچ غمي بود شاد و خوش

يادِش بِخير عيد چه خوش بود وقتِمون
نِو بود شِوِ عيد هَمه رَخْت و پَختِمون

خَرْ بود اتومبيل سوواري آره بــِرار
پيكان، پژه، بنز، كوجا بود تو اين ديار

اِز مُرغِي اُوْ تو سِوْدِه مي‌برديم تو خُنِمون
سِوِ دو كاره بود هِميشه رو شُنِمون

مِهرِ عِروس بود هَمِش چار تا صد تومِن
نِه يك هِزار سِكّه و يك خُنِه مِهر زن

تو خُو دِ نيم‌بيديم كي بشه اين جوري سُوِه
راستي كي اين بيداريه يا اين كه تو خُوِه

يك سُوِه داشتيم همه خويش و آشنا
بودِند مَردُمُن هَمِه يك رنگ و بي ريا

دَرداكي رِفتْ نعمتي اين لَهجه زين دِيار
در ساوه نامه مُندِه اِزين لَهجه يادگار


معني لغات

دِورُنا: دوران‌ها
كي: كه
خُنا: خانه‌ها
گيليم: گليم
كوجا: كجا
كاگلي: كاه‌گلي
هيش: هيچ
بُبا: بابا
هام: با
تُرشاله: برگه زرد آلوي خشك
اُوتيل: آبكي
خُنه وار: خانوار
چَپُش: گوسفند نر
نيم‌بيديم: نمي‌ديديم
اُماج: آش ساده
مُرغِي: آب انبار
سِوْ: كوزه
هَمِش: فقط
شُنِه: شانه، كتف
تو خُو دِ: در خواب هم
بِشِه: بشو
ياني: يعني
يا: اينجا يعني "تا"
سِوِ دو كاره: كوزه‌اي كه دو برابر كوزه معمولي ظرفيت آب دارد.
ساوه‌نام: كتابي است كه به وسيله چهار نفر از محققان ساوجي درباره نوشته شده است

گردآوری و تهیه مطالب و عکس از کانال رسمی شهر ساوه

 

کل خبر ها