(شماره ثبت : 26161)

 درکشور قداست آب و ضرورت حفاظت از آن، با شریعت و مذهب اسلامی ما عجین است، بطوري که آب همواره به عنوان مادهاي مطهر به شمار آمده
است.
آب، همچنین زیربناي سلامتی و حیات انسان شمرده میشود. با این حال، هنگامی که شیر آب را در خانه باز میکنیم و بلافاصله آب سرد، زلال
و گوارائی جاري می شود، کمتر به کمبود این ماده حیاتبخش میاندیشیم. این در حالی است که در عصر حاضر درصد بالایی از مردم دنیا از
داشتن آب سالم محرومند و روزانه هزاران انسان، به دلیل کمبود آب سالم و بهداشتی، در سراسر کره زمین جان میبازند.
همه ساله با آغاز فصل گرما، ضرورت توجه به محدود بودن آب در کشور ما بیشتر احساس میشود. ایران، کشوري است که همیشه با کمبود آب
روبرو بوده و نظر به میزان بارندگی این منطقه جغرافیائی(که معادل با یک سوم میزان بارندگی دنیاست)در آینده نیز با خطر کمبود آب مواجه
خواهد بود. همچنین از آنجا که«کشاورزي» مهمترین فعالیت اقتصادي ما را تشکیل میدهد،90درصد از آب موجود در کشور به مصرف
کشاورزي میرسد که این خود استفاده بهینه از آبهاي موجود را الزامآور میسازد.
در راستاي وضعیت نگرانکننده آب کشور و پیشگیري از مواجهه با بحران بی آبی، باید فرهنگ صرفهجوئی و«امساك در مصرف» به جاي«اسراف
در مصرف»، در کشور نهادینه شود.
بی شک گذار از خشکسالی و دوران کاستی نزولات آسمانی، نیازمند همکاري و همراهی صمیمانه«مردم»،«مدیران و تصمیم گیران»،«مصرف
کنندگان عمده» و«خرده مصرف کنندگان یا ساکنان جوامع شهري» کشور میباشد.


نیازفوری مشارکت مردم وهمکاری بین بخشی دولت در مدیریت مصرف آب

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۶ساعت 7:13  توسط محمد شرافت  |  نظر بدهید

کل خبر ها