(شماره ثبت : 26161)

شمتی خبر داد

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: سالانه 8 تا 10 میلیارد متر مکعب آب از سفره های آب زیر زمینی برداشت می شود که باید نسبت به مقابله با این حد غیر استاندارد از برداشت ها اقدام جدی شود.

برداشت سالانه 8 تا 10 میلیارد مترمکعبی آب از سفره های زیرزمینیبه گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: با وجود ضربه و خسارت جبران ناپذیری که چاه های غیر مجاز آب به پیکره کشور وارد می کند برخی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی موجود و منفعت های اقتصادی کوتاه مدت، سبب مقاومت در برابر انسداد چاه های غیر مجاز آب می شود.

وی برداشت بیش از حد آب از طریق چاه های غیر مجاز در نقاط مختلف کشور را موجب فرونشست زمین در برخی مناطق و بروز پدیده کم آبی مفرط دانست و با اشاره به خسارت های جبران ناپذیر کمبود آب در کشور خواستار عزم جدی و همه جانبه مردم و مسئولان در اهمیت دادن به مقوله حفظ منابع آبی کشور و مدیریت مناسب و صحیح مصرف آب در بخش های مختلف از جمله در بخش کشاورزی شد.

حشمتی تاکید کرد: طبق گزارش مسئولان مربوطه در وزارت نیرو بین 200 تا 300 هزار چاه آب غیر مجاز در کشور وجود دارد و سالانه 8 تا 10 میلیارد متر مکعب آب از سفره های آب زیر زمینی برداشت می شود که باید نسبت به مقابله با این حد غیر استاندارد از برداشت ها اقدام جدی شود.

کل خبر ها