(شماره ثبت : 26161)

سومین جلسه خانه خیرین ایران در مورخ 1396/4/13در  تهران دفتر خانه با حضور هیات امنا. وجمعی از مهمانان خانه خیرین استان آذربایجان شرقی تشکیل شد

حاضرین هیات امنای خانه خیرین ایران

خانم فریده امین اسلام از استان سندج

آقایان حاج اقا توکلی تهران .شمس  فارس.علخانی اصفهان  . روشنایی مدیر عامل .شرافت مرکزی ..عشقی ثانی مشاور عالی

غایببین

اقایان میر ابوالقاسمی یزد . میر عظیمی  قم .خانم ها .دکتر واهب کرمان .الستی مشهد.حسن ابادی کرمانشاه.

مهمانان آقای کیهان .سید نقوی . مصاح از استان آذربایجان شرقی

 

 

کل خبر ها