(شماره ثبت : 26161)

#دانستنی_جالب_توجه 
 
استفاده از خرما بجای زولبیا و بامیه 
 
در بازرسی ها از کارگاه پخت زولبیا موارد زیر  مشاهده می شد، که از ادامه کار آنها جلوگیری بعمل می آمد.
 
استفاده از تخم مرغ کهنه و خراب، استفاده بیش از حدّ از روغن در سرخ کردن، گلاب غیر قابل استفاده. نشاسته غیر بهداشتی، ظروف غیر بهداشتی در تهیه پخت، مشاهده افراد غیرمجاز و عدم رعایت بهداشت فردی، تولید در محیط غیر بهداشتی و..... 
 

کل خبر ها