(شماره ثبت : 26161)

بهسازی ،، طراحی آب نما ،رعایت اصول زیست محیطی ، وبهداشت محیط رودخانه القمه کشور عراق میتوان جاذبه وجذب ،صنتعت گردشکری جهان اسلام به خودش  ، اختصاص نمایند

ارسال توسط محمد شرافت

کل خبر ها