(شماره ثبت : 26161)

آیا می دانید با تفکیک زباله خشک ،از زباله تر
وتحویل زباله خشک به غرفه بازیافت در منطقه
۲۲ تهران در مقابل وجه آن دریافت کارت تامین
نان برای یک لقمه نان مهربانی دریافت خواهید
نمود

هم اندیشی ، وهم افزایی ، همکاری ومشارکت  مدیر عامل دوستاران آوای طبیعت استان تهران ، مهندس محمدشرافت ، با
معاونت اداره  مدیریت پسماند شهرداری منطقه ۲۲  تهران .آقای حسام ملائی
در برنامه اموزشی بازیافت (طلای کثیف) زباله های تر وخشک از مبدا انجام می شود

قابل ذکر است کلیه مجتمع مسکونی و20 خانوار .اموزش خانوار . تحویل مخزن ..بیش از 700 تفاهم نامه انجام

ارسال توسط محمد شرافت

کل خبر ها