مصاحبه با دکتر مرتضی ذکایی  ساوجی ;دکترای  دندان پزشکی 

و کارشناس برجسته  تاریخ وادبیات ایران .

موضوع :

ساوه شناسی صنعت گردشگری شهرستان ساوه (کله دشت بخش نوبران /سلمان ساوجی )
تهیه کتتده / مهندس محمد شرافت اردیبهشت 1397 روستای کله دشت بخش نوبران 
شهرستان ساوه

 صنعت گردشگری در شهرستان ساوه /پتاسیل تاریخی بین المللی نرم افزاری موجود
:رامیتوان با مشارکت مردم (جلب سرمایه گذاری مردم نهاد )
وهمکاری سازمان میراث فرهنگ و همکاری بین بخشی بسترمناسب برای معرفی فرهنگ وایجاد شغل برای جوانان برنامه های سخت افزاری در بهسازی مقاوم سازی..توسعه پایدار فراهم نمود

 https://www.aparat.com/v/KNEl4    آپارات  1

https://www.aparat.com/v/ROQbf    آپارات 2

om/v/ROQbf