(شماره ثبت : 26161)

اولين همايش ملي ساخت داخل

بدينوسيله به اطلاع ميرساند اولين همايش ملي ساخت داخل توسط مرکز توسعه خودکفايي دانشگاه صنعتي شريف در تاريخ  14الي 15 اسفند ماه 1396در محل هتل المپيک تهران برگزار خواهد گرديد. اين همايش جهت شناسايي وضعيت موجود ساخت داخل در کشور و روش ها و مدل هاي ارتقاي توان داخلي در صنايع مختلف مي باشد. درگير نمودن تمامي ذي نفعان ساخت داخل کشور اعم از صنعتگران، قانون گذاران و کارفرمايان دولتي و خصوصي همچنين اساتيد و نخبگان دانشگاهي در اين همايش با هدف بهبود وضعيت ساخت داخل در کشور مي باشد. شناسايي مدل ها و فرآيندهاي جديد در دنيا در خصوص داخلي سازي تکنولوژي هاي به روز از جمله مهمترين سرفصل هاي اين همايش مي باشد. از همه اساتيد، دانشجويان، متخصصين و دست اندرکاران مرتبط دعوت مي نماييم با ارسال مقالات، حضوردر کارگاه هاي آموزشي و شرکت در اين همايش، ما را در برگزاري هر چه موفق تر آن ياري رسانند.

 

کل خبر ها